رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اسپکتروفوتومتر

  • آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی
  • منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک
  • کمترین خطای طیفی ممکن به دلیل عدم وجود قطعات متحرک
  • انواع کامپارتمنت ها برای نمونه های مختلف شامل کوت، تست تیوب، ژل و سالید
  • کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو

اسپکتروفوتومتر

مدل های مختلف اسپکتروفوتومتر برای کاربردهای مختلف

اسپکتروفوتومتر 1B-AR-010

UV-VIS-NIR Spectrophotometer 1B-AR-010

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا