رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اسپکتروفوتومتر

  • آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی
  • منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک
  • کمترین خطای طیفی ممکن به دلیل عدم وجود قطعات متحرک
  • انواع کامپارتمنت ها برای نمونه های مختلف شامل کوت، تست تیوب، ژل و سالید
  • کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو

اسپکتروفوتومتر

مدل های مختلف اسپکتروفوتومتر برای کاربردهای مختلف

اسپکتروفوتومتر Single beam

UV-VIS-NIR Spectrophotometer

اسپکتروفوتومتر Double beam

UV-VIS-NIR Spectrophotometer

لوازم جانبی

نگهدارنده تک کوت

Single Cuvette Holder

نگهدارنده لوله آزمایش

Test Tube Holder

نگهدارنده نمونه های جامد شفاف

Solid and Gel Holder

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا