رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اسپکتروفوتومتر

  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت

اسپکتروفوتومتر

مدل های مختلف اسپکتروفوتومتر برای کاربردهای مختلف

اسپکتروفوتومتر 1B-AR-010

UV-VIS-NIR Spectrophotometer 1B-AR-010

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا