FORGOT YOUR DETAILS?

تازه های علمی

Read more +03 آگوست 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

شناسایی عوامل بیولوژیکی با استفاده از پراکندگی رامان سطحی افزایش یافته

Read more +30 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

طیف سنجی مادون قرمز با تلفن های هوشمند

Read more +29 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

کوچکترین طیف سنج جهان

Read more +21 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

استفاده از طیف سنجی رامان جهت بهبود کیفیت بادام زمینی

Read more +19 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

نظارت بر سطح گلوکز خون با طیف سنجی رامان

Read more +19 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

استفاده از طیف سنجی رامان در آزمایش COVID-19

Read more +12 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

نظارت مداوم ذرات پلاستیکی اقیانوس با سیستم مبتنی بر نور

Read more +12 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

مطالعه حرکت سریع الکترون ها با طیف سنجی فرابنفش دور

Read more +12 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها, رویدادها

تشخیص وضعیت ترومبوسیت ها در بیماران قلبی عروقی با طیف سنجی رامان

Read more +12 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

تقویت تجزیه و تحلیل مواد غذایی، کشاورزی و دارویی با استفاده از ترکیب روش پیشرفته طیف سنجی و تصویربرداری (طیف سنجی دوشانه)

Read more +12 جولای 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

استفاده از طیف سنجی فروسرخ برای شناسایی زیست مولکول ها

TOP