FORGOT YOUR DETAILS?

  • مناسب برای طیف سنجی جذبی در ناحیه فرابنفش- مرئی- فروسرخ نزدیک
  • مناسب برای شدت سنجی منابع نوری ناحیه فرابنفش- مرئی- فروسرخ نزدیک
  • مناسب برای طیف سنجی عبوری و بازتابی ناحیه فرابنفش- مرئی- فروسرخ نزدیک
  • طراحی در دو نوع سیستم معمولی و سیستم خنک سازی شده با نویز پایین
  • کاربری آسان با نرم افزار قدرتمند تانسو

طیف سنج نوری امرالد / Cooled

طیف سنج نوری امرالد / Uncooled

TOP