FORGOT YOUR DETAILS?

توضیحات

آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی

منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک

کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو

 • آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی
 • منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک
 • کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو
 • آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی
 • منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک
 • کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو

 

 • آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی
 • منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک
 • کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو
 • آنالیز سریع و آنی در کل بازه طیفی
 • منبع نوری پهن باند شامل ناحیه فرابنفش، دیدگانی و فروسرخ نزدیک
 • کنترل تمام اتوماتیک و خروجی آنالیز شده داده ها توسط نرم افزار قدرتمند تانسو

 

عضو خبرنامه تکسان شوید.

جزئیات بیشتری نیاز دارید؟ از ما بپرسید.

TOP