FORGOT YOUR DETAILS?

کاربردهای طیف سنجی مرئی فرابنفش

میکروسپکتروسکوپیRead more +12 سپتامبر 2020 By مدیر in دانشنامه طیف سنجی

میکرو طیف سنجی

Read more +05 سپتامبر 2020 By مدیر in علوم جنایی, کاربردهای طیف سنجی مرئی فرابنفش

ارزیابی کیفیت خاک با طیف سنجی بازتابی

Read more +02 سپتامبر 2020 By مدیر in دانشنامه طیف سنجی, کاربردهای طیف سنجی رامان

کاربردهای طیف سنجی مرئی فرابنفش در شیمی

Read more +02 سپتامبر 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

بررسی مواد شیمیایی غیرآلی در زیر حجمی از نمونه بیولوژیکی

Read more +01 سپتامبر 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

روش جدید جهت شناسایی فوق حساس DNA/miRNA چندگانه

Read more +30 آگوست 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

طیف سنجی رامان RNA ویروس در سلول های منفرد

Read more +18 آگوست 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

کاهش پاتوژن های SARS-CoV-2 به وسیله اشعه ماوراء بنفش و ریبوفلاوین در پلاسما وو فراورده های خون

Read more +18 آگوست 2020 By مدیر in دانشنامه طیف سنجی

اسپکتروفتومتری

Read more +07 آگوست 2020 By مدیر in دانشنامه طیف سنجی

بررسی منابع نور و آشکارسازهای مورد استفاده در اسپکتروفتومترها

Read more +03 آگوست 2020 By مدیر in تازه های علمی, رویدادها

شناسایی عوامل بیولوژیکی با استفاده از پراکندگی رامان سطحی افزایش یافته

TOP