میکروسکوپ رامان - تکرام P50C40R10 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

طیف سنج آرایه خطی - تکنگار C25R10 دانشگاه تهران

میکروسکوپ رامان - تکرام N1-541 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

میکروسکوپ رامان - تکرام N1-541 و طیف سنج آرایه خطی - تکنگار C25R10دانشگاه الزهرا (س)

طیف سنج آرایه خطی - تکنگار C25R10 دانشگاه گلستان

میکروسکوپ رامان - تکرام P50C40R10 دانشگاه صنعتی اصفهان

پلاسمای کانونی مینیاتوری - PF200 دانشگاه کاشان

طیف سنج آرایه خطی - تکنگار C0R10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

میکروسکوپ رامان - تکرام P50C40R10 دانشگاه شهید بهشتی