اسپکترومتر

اسپکترومتر برای کاربردهای عمومی

اسپکترومتر برای کاربردهای عمومی

اسپکترومتر

۳۵۰-۱۱۰۰ نانومتر

اسپکترومتر برای کاربردهای عمومی

اسپکترومتر

پیکربندی مورد نظر شما

اسپکترومتر با نویز کم

اسپکترومتر خنک سازی شده

اسپکترومتر

۳۵۰-۱۱۰۰ نانومتر

اسپکترومتر خنک سازی شده

اسپکترومتر

پیکربندی مورد نظر شما

اسپکترومتر تریگ دار

اسپکترومتر تریگ دار

اسپکترومتر

۱۹۰-۱۱۰۰ نانومتر

اسپکترومتر تریگ دار

اسپکترومتر

۱۹۰-۱۱۰۰ نانومتر با نویز کم

اسپکترومتر تریگ دار

اسپکترومتر

پیکربندی مورد نظر شما

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر

۲۰۰-۱۱۰۰ نانومتر( اسلیت ۵ میکرومتر)

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر

۲۰۰-۱۱۰۰ نانومتر(اسلیت ۱۰ میکرومتر)

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر

پیکربندی مورد نظر شما

felis ultricies consectetur tristique at quis leo. porta.